Jaké možnosti předloží plán k řešení nákladní dopravy?

Zajímejte se o aktuální dění u nás a prosazujme inovativní opatření na řešení nákladní dopravy. Více na Akademii městské mobility na tomto odkaze.


Inspirativní čtení závěrem

Trasy a zákazy vjezdu pro nákladní auta – trasy pro nákladní auta slouží jako nástroje pozitivního trasování, jde o určené konkrétní trasy, kterými nákladní auta mohou jezdit.

Systémy řízení nákladní dopravy na silnicích – řada telematických systémů, které používají dálková zařízení na nákladních autech i přívěsech k monitorování a řízení nákladní dopravy na silnicích, a získaná data ve vhodném formátu poskytují správci, ať již v reálném čase, nebo jako statistické údaje.

Zaveďte zákaz vjezdu nákladních a těžkých nákladních vozidel na hlavních trasách v době dopravní špičky – Zákaz vjezdu nákladních a těžkých nákladních vozidel v době dopravní špičky (např. o víkendech) pomůže zmírnit nebo zcela eliminovat přetížení na hlavních trasách. 

Partnerství pro kvalitní nákladní dopravu – Nejběžnějším nástrojem pro zapojení dalších zainteresovaných subjektů a spolupráci s nimi jsou právě partnerství pro kvalitní nákladní dopravu, jejichž cílem je propojit veřejné i soukromé subjekty ze sektoru nákladní dopravy a logistiky a společně diskutovat o problémech a hledat a realizovat řešení, která pomohou zlepšit udržitelnost nákladní dopravy z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního.

Poradní výbory a fóra pro nákladní dopravu – Výbory, komise a fóra jsou nejpřímější cestou, jak do problematiky zapojit další aktéry. Umožňují totiž všem zainteresovaným stranám vzájemně jednat a diskutovat o problémech i příležitost v sektoru nákladní dopravy. Fóra mohou mít podobu odborného poradního výboru, který sdružuje odborníky z administrativních orgánů a agentur ve veřejném sektoru s cílem zkoumat problémy a provádět kontextuální studie a analýzy. Tyto aktivity pomohou zkvalitňovat koordinování akcí a rozhodovacích procesů, a tím maximálně zefektivnit provoz nákladní dopravy ve městech.

Zřízení funkce manažera městské logistiky – Podobně jako v případě manažera mobility je i úkolem manažera městské logistiky snížit poptávku po přepravě zboží v městském prostředí. Obě tyto manažerské koncepce jsou navrženy tak, aby fungovaly jako prostředník mezi místními zainteresovanými subjekty a orgány veřejné správy s cílem sladit potřeby a požadavky různých podnikatelských subjektů a firem. 

Časově omezený zákaz vjezdu – Tato opatření ukládaj časové omezení pro nákladní dopravu, tedy určují, v které hodiny během dne má nákladní doprava povolen vjezd do města. Cílem je omezit aktivitu nákladní dopravy během dopravní špičky, případně úplně zakázat zásobování v nočních hodinách z důvodu nadměrné hlučnosti. Podpora zásobování ve městech v časech mimo dopravní špičku je vhodnou strategií, která umožní vykompenzovat a vyvážit dopady nákladní dopravy na městské prostředí.

Omezení zaměřená na environmentální oblast – Tato opatření se snaží zachovat obyvatelnost městských center a snížit negativní vlivy nákladní dopravy. Především jde o hluk a emise. Tyto strategie mají dvojí pozitivní účinek: jednak snižují dopady nákladní dopravy na životní prostředí, a současně podporují využívání ekologicky čistých technologií, zejména elektrických či nízkoemisních vozů, pro účely zásobování. Podobné iniciativy mohou být rozvíjeny i prostřednictvím programů na obnovu vozidel.

Omezení zaměřená na velikost či hmotnost vozidla/nákladu – Tato opatření jsou zaměřena na zvyšování obyvatelnosti měst a optimalizaci využití veřejného prostoru, konkrétně městských ulic. Omezení vjezdu vozidel určité velikosti či hmotnosti do některých oblastí nebo na některé dopravní komunikace přináší i výhody v podobě menší dopravní přetíženosti v těchto místech, a také menšího počtu nehod, způsobených právě nákladní dopravou. 

Poplatky (silniční poplatky, poplatky za dopravní zatížení, parkovací poplatky) – Silničními poplatky řidiči motorových vozidel platí přímo za jízdu na konkrétní silnici nebo v konkrétní zóně. Poplatek je buď fixní, nebo variabilní podle emisních norem, pokud je cílem snižování hladiny emisí. Poplatky za zatížení bývají také variabilní (nižší ceny nebo průjezd zcela zdarma v době, kdy nehrozí dopravní zácpy, a naopak) a zavádějí se v centrálních částech měst z důvodu snížení objemu dopravy v době dopravní špičky. Mýtné se může měnit dynamicky, podle úrovně zatížení v daném okamžiku. Hlavní problém pro parkování nákladních aut ve městech, především v historických centrech, je nedostatek prostoru. Nežádoucím důsledkem je porušování pravidel a ukládání pokut. Prostřednictvím parkovacích systémů platí řidiči přímo za použití parkovacího zařízení/prostoru. Parkovací systémy mohou pokrývat parkování na okrajích vozovky, může jít o pevně stanovenou sazbu nebo proměnlivou sazbu. Obvykle jsou součástí balíčku strategií.

 Pobídky a dotace – Opakem daní a poplatků jsou pobídky a dotace na podporu rozvoje udržitelné přepravy zboží ve městech. Přímé pobídky a dotace pro provozovatele nejsou ze strany místních úřadů příliš časté, protože bývají finančně nákladné. Mnohem častější jsou nepřímé pobídky, které provozovateli přinášejí výhody ve formě snížených nákladů. 

Úprava nakládacích prostor na ulicích – Tato opatření jsou zaměřena na proměny a úpravy stávající koncepce ulic a nakládacích ploch tak, aby vyhovovaly současnému i budoucímu objemu nákladních a užitkových vozidel. Cílem opatření je vyčlenit dostatečný prostor na okraji vozovky pro účely parkování a nakládání/vykládání zboží. Tyto strategie se zaměřují na zajištění a následné vynucování tohoto typu parkování, na přerozdělení prostoru okraje vozovky a hledání možných lokalit pro parkování nákladní dopravy.

Manipulační a odstavné plochy - Kvůli nedostatku parkovacího a nákladního prostoru pro nákladní auta vzniká potřeba budování dostupných, tedy blízkých odstavných nebo manipulačních ploch. Cílem je zajistit potřebný prostor, který by byl mimo ulici a blízko firem, které nákladní auta pravidelně využívají. Jednou z adekvátních možností je vybudovat/zajistit společný nákladní prostor pro firmy nebo objekty s více nájemci, které generují velký objem nákladní dopravy. Jinou variantou je, aby obce podpořily budování odstavných nebo manipulačních ploch, které by sloužily jako obecní prostor pro překládku zboží.

Sběrná místa – Cílem této aktivity je propagovat používání specifických míst pro nakládání a vykládání zboží. Například jde o automatické uzamykatelné systémy, poštovní úřady, obchody s balíkovou službou nebo mini depoty. Systém funguje tak, že dodávka nebo nákladní auto doručí zboží do sběrného místa, kde si ho vyzvedne zákazník. Takový postup snižuje náklady na doručení zboží tím, že dodávky koncentruje na jedno místo a snižuje riziko omylu při doručení. Protože si však zákazníci obvykle jedou zboží vyzvednout vlastním autem, může vést systém k nárůstu dopravního provozu v blízkém okolí místa. 

Městská centra pro sloučení dodávek zboží - Toto opatření se zaměřuje na sloučení nákladních zásilek do jednoho nebo více městských terminálů. Tento systém přispívá ke snižování objemu nákladní dopravy, která cirkuluje v dané cílové oblasti. Dopravci, kteří by jinak museli absolvovat několik zavážek zboží do cílové oblasti, předají svůj náklad neutrálnímu dopravci, který sloučí několik nákladů v jednu objemnější dodávku a zajistí poslední část cesty do cílové destinace. Koncepčně jde například o „systémy společné dodávky zboží“, „kooperativní logistiku“ a „městská distribuční centra“.

Změna způsobu dopravy – Cílem programu zaměřeného na změnu způsobu dopravy je posílit využívání jiných než klasických způsobů přepravy zboží za účelem snížení počtu nákladních aut a dodávek v centrech měst. Ačkoliv je tento program v mnohém atraktivní, v městských lokalitách je někdy nemožné najít alternativu, která by mohla efektivně konkurovat klasické nákladní dopravě. Četné pilotní testy a menší realizační akce však naznačují, že lze vyvolat alespoň menší změny. Přesun nákladních toků ze silnice na intermodální dopravu umožňuje především kombinace silniční a krátké námořní dopravy, vodních cest ve vnitrozemí, železnice, nákladních motocyklových tříkolek nebo nákladních jízdních kol.

Vzdělávejte dopravní projektanty v problematice městské logistiky a nákladní dopravy – Zajistěte vzdělávání v oblasti městské logistiky pro dopravní projektanty a plánovače v regionu/obci.

Integrace plánování logistiky do územního plánováníMnohem aktivnějším přístupem je začlenit plánování provozu nákladní dopravy do územního plánování a určit oblasti, kde dochází ke konfliktu mezi některou z aktivit nákladní dopravy a jiným způsobem využití půdy. Když pochopíme, jaké jsou možné zdroje těchto konfliktů, potom je snazší správně zvolit a vymezit účinné strategie pro kompatibilní rozvoj.